Voorwaarden standplaats

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ondernemer: het bedrijf dat de standplaats ter beschikking stelt;
 • recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de standplaats aangaat.

2. Nadere bepalingen overeenkomst

Ondernemer is gerechtigd jaarlijks de in het contract genoemde kostenposten te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de prijsindex gezinsconsumptie van het CBS. Voorts is ondernemer gerechtigd bij elke verlenging van de overeenkomst deze kosten opnieuw vast te stellen. Deze dienen door de ondernemer uiterlijk drie maanden voor de verlenging schriftelijk aan recreant te worden meegedeeld. De jaarlijks verschuldigde toeristenbelasting, zuiveringslasten en eventuele andere opgelegde lasten (overheid/semi-overheid) zullen steeds worden doorberekend.

Wijziging van het te plaatsen object, dan wel het te gebruiken perceel is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de ondernemer. De bungalow, de standplaats en het terrein dienen te worden gebruikt ten behoeve van recreatieve doeleinden van recreant en gezin op de door ondernemer beoogde, in het huishoudelijk reglement omschreven wijze.

3. Tijdsduur van de overeenkomst

Huurovereenkomsten worden steeds aangegaan voor een periode van een jaar en eindigen na afloop van de overeengekomen periode. Het huurjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Overeenkomsten die in de loop van een huurjaar worden aangegaan worden geacht te zijn aangevangen op 1 januari van dat jaar.

4. Verlenging en opzegging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt na afloop van de in artikel 3 bedoelde periode telkens automatisch onder de dan geldende voorwaarden verlengd voor een periode van één jaar.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het verstrijken van de lopende huurperiode schriftelijk opzeggen.

5. Tussentijdse beëindiging

 1. De ondernemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien er naar zijn mening sprake is van wangedrag zijdens recreant, onder meer blijkend uit het niet of niet behoorlijk naleven door hem en/of de met zijn instemming in het recreatieverblijf aanwezige derden van de verplichtingen uit de overeenkomst, de reglementen dan wel uit anderszins verstrekte informatie en/of overheidsvoorschriften of wanneer de verhouding, goede sfeer of het onderling vertrouwen tussen ondernemer en recreant of tussen recreanten onderling is verstoord, één en ander in zodanige mate dat voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de ondernemer gevergd kan worden.
 2. Bij tussentijdse beëindiging als bedoeld in lid 1 heeft de recreant geen recht op restitutie, dan wel vermindering van al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst voor de lopende huurperiode verschuldigd is.

6. Oplevering perceel

Na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht op welke wijze en op welk tijdstip deze plaatsvindt dient het perceel door recreant ontruimd en in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd op de datum dat de overeenkomst eindigt.

Indien recreant niet voldoet aan hetgeen in het voorgaande lid is bepaald is ondernemer gerechtigd dit voor rekening van recreant te doen of te laten doen. Recreant is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende of verband houdende met het ontruimen van het perceel, in het bijzonder voor schade toegebracht aan het perceel en/of het park.

Ondernemer houdt zich het recht voor zolang er nog vorderingen van ondernemer op recreant openstaan, uit welke hoofde dan ook, recreant niet toe te staan zijn recreatieverblijf van het terrein te (laten) verwijderen. Deze zal dan op een daartoe door ondernemer aangewezen plaats kunnen worden gestald danwel opgeslagen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van recreant.

7. Betalingen

 1. Betaling van het staangeld, waaronder begrepen BTW, toeristenbelasting, zuiveringslasten en eventuele andere van overheidswege aan gebruikers opgelegde lasten dient te geschieden op navolgende wijze:
  • 50% dient voor de aanvang van de overeenkomst te zijn voldaan, derhalve voor 1 januari;
  • 50% dient binnen zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst te zijn voldaan, derhalve voor 1 juli;
   Nutsvoorzieningen dienen te worden betaald binnen veertien dagen na declaratie van de desbetreffende kosten. Ter beoordeling van ondernemer kunnen deze kosten ook bij wijze van voorschot worden gedeclareerd.
 2. Eventuele tussentijdse kosten waaronder begrepen (semi) overheidsheffingen die bij het aangaan van de overeenkomst niet te voorzien of nog niet exact bekend waren, kunnen achteraf alsnog worden doorberekend.
 3. Ter betaling van al hetgeen krachtens deze overeenkomst is verschuldigd zal uiterlijk op de vervaldata in Nederlands wettig betaalmiddel – zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke recreant op de ondernemer heeft of meent te hebben – geschieden à contant dan wel door storting dan wel overschrijving op een door ondernemer op te geven bankrekening.
 4. Recreant is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.
 5. Voor het geval dat recreant in verzuim is met een tijdige en volledige betaling van een geldsom, is hij 1% rente per maand verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening van de hoofdsom. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand aangemerkt.
 6. a. De recreant die in verzuim verkeert en die een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, is een vergoeding verschuldigd voor de redelijke incassokosten, zulks met inachtneming van artikel 6:96 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt berekend conform artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij tenminste het aldaar opgenomen minimumbedrag van € 40,– verschuldigd zal zijn.
  b. Is de recreant die in verzuim verkeert geen natuurlijk persoon, zoals bedoeld sub a, dan is deze in afwijking van sub b direct vanaf het intreden van verzuim een vergoeding verschuldigd voor de buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt met een minimum van € 75,–.

8. Annulering

Bij annulering voor ingangsdatum van de overeenkomst verbeurt de recreant een gefixeerde schadeloosstelling. Deze bedraagt:

 • bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum: 15% van de overeengekomen totaal jaarvergoeding;
 • bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen totaal jaarvergoeding;
 • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum: 75% van de overeengekomen totaal jaarvergoeding;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum: 100% van de overeengekomen totaal jaarvergoeding.

De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van door de ondernemer in redelijkheid te maken administratiekosten indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode.

9. Gebruik mobiele bungalow

Gebruik van de mobiele bungalow is alleen toegestaan aan recreant en zijn gezinsleden als vermeld in het contract. Onder voorbehoud in individuele gevallen de toestemming in te kunnen trekken is gebruik door grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen eveneens toegestaan.

Verhuur of het anderszins ter beschikking stellen van mobiele bungalow c.q. de standplaats door recreant aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Recreant is volledig aansprakelijk voor een ieder die in zijn recreatieverblijf verblijft. Ondernemer behoudt zich het recht voor anderen dan recreant en zijn gezinsleden het gebruik van het recreatieverblijf / de standplaats danwel de toegang tot het park te verbieden.

Permanente bewoning, ondernemer beoordeelt wat onder permanente bewoning moet worden verstaan, is niet toegestaan.

10. Gebruik perceel

Behalve bij vervanging van het recreatieverblijf vervallen alle rechten van recreant op het perceel zodra het recreatieverblijf wordt verwijderd. Onverminderd het gestelde in artikel 5, 6 en 7 van deze overeenkomst, geldt een dergelijke verwijdering tevens als opzegging van de overeenkomst tegen de vroegst mogelijke datum.

11. Eigendomsoverdracht

Verkoop van de mobiele bungalow op de standplaats is niet toegestaan. Voorts zal de overeenkomst tussen partijen eindigen in geval van verkoop van de mobiele bungalow. Ook hier hebben partijen de vrijheid anderszins, uitsluitend schriftelijk, overeen te komen.

12. Aansprakelijkheid

Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van recreant, waaronder begrepen alle in artikel 9 bedoelde personen en mogelijke overige door toedoen van recreant op het park aanwezige personen.

Terzake vrijwaart recreant de ondernemer voor aanspraken van bedoelde derden. Bij het verplaatsen van een mobiele bungalow door of vanwege ondernemer is ondernemer niet aansprakelijk voor eventuele daaraan of daarmee veroorzaakte schade, tenzij opzet of grove nalatigheid van ondernemer blijkt.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van storingen in de nutsvoorzieningen.

13. Huishoudelijk reglement

Naast deze voorwaarden is het huishoudelijk reglement van Chaletpark Horizon van toepassing.

14. Wijziging voorwaarden

 1. De ondernemer is bevoegd de voorwaarden waaronder de overeenkomst is aangegaan te wijzigen.
 2. Indien de in lid 1 bedoelde wijzigingen als wezenlijk in de zin van artikel 6:237 sub c BW hebben te gelden, dan heeft de recreant bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De in lid 2 bedoelde ontbindingsbevoegdheid vervalt indien deze door de recreant niet binnen één maand wordt ingeroepen nadat de ondernemer bedoelde wijzigingen aan hem heeft meegedeeld.